Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner
Mapa strony


Wielkość liter:A A A

REGULAMIN
KLUBU RASY
SOKÓŁ GDAŃSKI
TRÓJMIEJSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU,
PTAKÓW OZDOBNYCH, KRÓLIKÓW I DROBNYCH ZWIERZĄT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Klub tworzony jest z inicjatywy hodowców rasy SOKÓŁ GDAŃSKI
(GDAŃSKI WYSOKOLOTNY) i powoływany jest na wniosek Wiceprezesa
Zarządu ds. Hodowlanych TZHGRDPOKiDZ, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd TZHGRDPOKiDZ w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków TZHGRDPOKiDZ.

2. Klub musi liczyć minimum 10 członków.


§2


l. Siedzibą Klubu jest siedziba TZHGRDPOKiDZ.
2. Terenem działania Klubu jest obszar województwa Pomorskiego.

§3


1. Działalność Klubu jest zgodna ze statutem Trójmiejskiego Związku
Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i
Drobnych Zwierząt.
2. Klub ma prawo używania pieczęci, odznak, proporców i obrączek rodowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami w Związku.
3. Klub swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków.
4. Działalność Klubu finansowana jest z dobrowolnych składek jego członków
uchwalonych na wniosek Zarządu Związku na Walnym Zebraniu Członków
TZHGRDPOKiDZ oraz przez sponsorów.Rozdział II
Cele i środki działania Klubu

§4

Celem Klubu jest rozwój hodowli rasy SOKÓŁ GDAŃSKI (GDAŃSKI WYSOKOLOTNY) dla osiągnięcia najwyższego poziomu wystawowego i użytkowego.

§5

Klub realizuje swoje cele przez:
1. Członkostwo w Trójmiejskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.
2. Promowanie hodowania rasy SOKÓŁ GDAŃSKI (GDAŃSKI WYSOKOLOTNY) poprzez:
a. organizowanie wystaw, pokazów i giełd,
b. organizowanie uczestnictwa swoich członków w wystawach i pokazach w
kraju oraz za granicą,
c. publikowanie corocznie sprawozdania przedstawiającego wyniki z
wystaw, w których uczestniczyli członkowie Klubu,
d. współpracowanie z Komisją Hodowlaną i Komisją Standaryzacyjną
PZHGRiDO przy opracowywaniu, nowelizacji wzorców i instrukcji
oceny,
e. współpracowanie z Kolegium Sędziów PZHGRiDO w zakresie szkolenia
sędziów i asystentów specjalizujących się w rasie SOKÓŁ GDAŃSKI
(GDAŃSKI WYSOKOLOTNY) oraz ujednolicenia kryteriów oceny
eksponatów, a także uzgadnianie obsługi sędziowskiej rasy SOKÓŁ
GDAŃSKI (GDAŃSKI WYSOKOLOTNY) na wystawach
organizowanych przez TZHGRDPOKiDZ,
f. przeprowadzanie corocznie analizy stanu hodowli w zakresie liczebności
oraz jakości pogłowia rasy SOKÓŁ GDAŃSKI (GDAŃSKI WYSOKOLOTNY)
g. prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój
hodowli rasy SOKÓŁ GDAŃSKI (GDAŃSKI WYSOKOLOTNY) poprzez: kongresy naukowe, seminaria, odczyty, szkolenia, dyskusje i konkursy,
h. współudział w wydawaniu literatury fachowej oraz rozpowszechnianie
wśród członków materiałów o charakterze informacyjnym, instruktażowym, szkoleniowym itp.,
i. prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,
j. koordynowanie przedsięwzięć hodowlanych zmierzających do wprowadzenia pożądanych linii genetycznych.
3. Utrzymywanie łączności i współpracowanie z pokrewnymi klubami w kraju
i za granicą Polski.
4. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy oraz zasad współżycia
społecznego wśród członków Klubu.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§6

l. Członkiem Klubu może być hodowca rasy SOKÓŁ GDAŃSKI (GDAŃSKI
WYSOKOLOTNY) jeżeli:
a. jest członkiem zwyczajnym Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ,
przyjęty w trybie §9 pkt. l ;2 statutu Związku;
b. jest członkiem innego Związku z kraju lub z zagranicy;
c. wniesie pisemną deklarację w Klubie - od osoby, która nie ukończyła 16
lat wymaga się pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego;
d. uiści opłatę wpisową ustaloną przez TZHGRDPOKiDZ (nie dotyczy
członków zwyczajnych TZHGRDPOKiDZ);
e. zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
2. W przypadku odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje prawo pisemnego
odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w terminie 14 dni od
daty otrzymania odmowy, które powinno być rozpatrzone na najbliższym
zebraniu Klubu.

§7


Każdy członek Klubu ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu,
b. uczestniczyć w zebraniach Klubu,
c. korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową
Związku i Klubu,
d. brać udział w posiedzeniach władz Klubu, na których rozpatrywane są sprawy
jego bezpośrednio dotyczące,
e. korzystać ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w imprezach
organizowanych przez Klub,
f. wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z zapytaniami i skargami.

§8

Każdy członek Klubu jest zobowiązany:

a. przestrzegać postanowień regulaminu Klubu oraz statutu Związku i
wydawanych na jego podstawie uchwał,
b. współdziałać z władzami Klubu oraz brać czynny udział i sumiennie
wykonywać powierzone mu zadania,
c. płacić regularnie składki członkowskie (od płacenia składki członkowskiej
zwolnieni są członkowie Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ),
d. stać na straży dobrego imienia Klubu.

§9

Członkostwo członka Klubu ustaje w przypadku:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu, o ile
przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
b. skreślenia na wniosek skarbnika TZHGRDPOKiDZ z powodu nie
opłacania w ustalonym terminie składki członkowskiej z uwzględnieniem
przypadków, gdy Zarząd Związku uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
c. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d. wskutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego na karę
dodatkową pozbawienia praw publicznych,
e. śmierci członka.

Rozdział IV
Władze Klubu

§10

Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Klubu,
c. Klubowy Sąd Koleżeński.

§11


Kadencja władz Klubu wynosi 4 lata i trwa do czasu wyboru nowego składu.


Walne Zebranie Członków

§12


l. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez
Zarząd Klubu, co roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata nie później niż
do 30 czerwca.
4. Członkowie Klubu i Zarząd Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ o
zwołanym Walnym Zebraniu Członków Klubu powiadamiani są z 30-
dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu o terminie i miejscu zwołanego
Walnego Zebrania Członków powinien być przedstawiony porządek oraz
gdy jest to możliwe materiały i projekty uchwał związane z tematyką obrad.

§13


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
a. Uchwalanie działalności merytorycznej zgodnej z postanowieniami
regulaminu Klubu,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i
Klubowego Sądu Koleżeńskiego,
c. udzielanie (lub nieudzielanie) absolutorium ustępującemu Zarządowi
Klubu na wniosek Wiceprezesa Zarządu d/s Hodowlanych
TZHGRDPOKiDZ, który z ramienia TZHGRDPOKiDZ sprawuje nadzór
nad działalnością Klubu,
d. udzielanie (lub nieudzielanie) absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu Klubu,
e. wybór władz Klubu:
- Przewodniczącego Zarządu Klubu,
- Wiceprzewodniczącego Zarządu Klubu,
- Sekretarza Klubu,
- 3 członków Klubowego Sądu Koleżeńskiego
odbywa się w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym wg odrębnego
regulaminu uchwalonego przez Zarząd Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ
spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby tworzące Walne Zebranie Członków
[od osoby (członka Klubu) nie mogącej uczestniczyć w Zebraniu, wyrażającej chęć kandydowania do władz Klubu wymagane jest pisemne oświadczenie w tej sprawie].
f. rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu, Klubowego Sądu Koleżeńskiego i odwołań
od ich decyzji.

§14

W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym udział biorą wszyscy
członkowie Klubu, z głosem doradczym członkowie władz
Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ i zaproszeni goście.

§15

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podejmowane są zwykłą
większością głosów oddanych w pierwszym terminie przy obecności co
najmniej połowy liczby członków Klubu, a w drugim terminie bez względu na
liczbę członków Klubu.

§16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym
czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy; na
pisemne żądanie Zarządu Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.
2. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Zarząd Klubu
w ciągu I-go miesiąca od daty upływu terminu nie zwoła Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków Klubu to może je zwołać wnioskodawca
zgodnie z pkt.l.
3. Uczestnikami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są uprawnieni
wg § 14.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje tylko nad
sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu

§17


1. Zarząd Klubu składa się z trzech osób.
2. Zarząd Klubu pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu
Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu.
3. Członkami Zarządu Klubu są wybrani przez Walne Zebranie Członków Klubu:
- Przewodniczący, który jest reprezentantem oficjalnym Klubu z prawem
uczestnictwa z głosem doradczym we władzach TZHGRDPOKiDZ;
- Wiceprzewodniczący d/s Hodowlanych,
- Sekretarz.
4. Zarząd Klubu działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego wniosek
przez Zarząd Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ.
5. Uchwały Zarządu Klubu zapadają bezwzględną większością głosów składu
Zarządu Klubu.

§18


Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. kierowanie pracą Klubu i działanie w jego imieniu aby osiągnąć cele określone
w § 4,
2. kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami regulaminu i uchwałami
władz Klubu,
3. przyjmowanie i skreślanie członków,
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych,
5. wnioskowanie do Zarządu Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ w/s
uchwalenia budżetu Klubu i wysokości składki członkowskiej,
6. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z
działalności Zarządu Klubu,
7. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Trójmiejskiego Związku
HGRDPOKiDZ z działalności merytorycznej i finansowej,
8. prowadzenie ewidencji swoich członków,
9. organizowanie wspólnie z TZHGRDPOKiDZ wystaw, pokazów i giełd,
lO.organizowanie uczestnictwa swoich członków w wystawach i pokazach w
kraju oraz za granicą,
11.publikowanie corocznie sprawozdań przedstawiających wyniki z wystaw, w
których uczestniczyli członkowie Klubu,
12.prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,
13.przeprowadzanie corocznie analizy stanu hodowli w zakresie liczebności
oraz jakości pogłowia rasy SOKÓŁ GDAŃSKI (GDAŃSKI WYSOKOLOTNY),
14.wyznaczanie reprezentantów Klubu do utrzymywania łączności z pokrewnymi
klubami w kraju i za granicą Polski,
15.zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

Klubowy Sąd Koleżeński

§19

1. Klubowy Sąd Koleżeński składa się trzech osób.
2. Klubowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona:
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Klubowy Sąd Koleżeński działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez
Sąd Koleżeński Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ.

§20

Do zadań Klubowego Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozstrzyganie sporów między członkami Klubu,
2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Klubu,
3. składanie Sądowi Koleżeńskiemu Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ
sprawozdań z wyników swojej pracy.

§21


1. Orzeczenia i postanowienia Klubowego Sądu Koleżeńskiego zapadają
bezwzględną większością głosów składu Klubowego Sądu Koleżeńskiego.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu Klubowy Sąd Koleżeński
wymierza następujące kary:
a. upomnienie;
b. nagana;
c. zawieszenie w sprawach członka na okres nie mniejszy niż l rok;
d. wykluczenie z Klubu.
3. Od orzeczenia Klubowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo
odwołania się do Sądu Koleżeńskiego Trójmiejskiego Związku
HGRDPOKiDZ w trybie § 5 pkt.2.

Rozdział V
Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu

§22

Zmiana regulaminu Klubu uchwalana jest przez Zarząd TZHGRDPOKiDZ na
wniosek Zarządu Klubu.§23


1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na wniosek Zarządu TZHGRDPOKiDZ
prawomocną uchwałą Zebrania Ogólnego TZHGRDPOKiDZ.
2. W razie rozwiązania Klubu Zarząd Trójmiejskiego Związku powołuje
komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą Zebrania Ogólnego
TZHGRDPOKiDZ przeprowadzi likwidację.